Regulamin

Regulamin sklepu internetowego firmy ENVITO SP. Z O.O. określa zasady korzystania ze sklepu internetowego, składania zamówień oraz ich realizacji przez wszystkie strony transakcji.


WARUNKI OGÓLNE, WARUNKI ZAMAWIANIA I SPRZEDAŻY

1. Właścicielem sklepu internetowego jest firma ENVITO SP. Z O.O. z siedzibą we Wrocławiu 54-611, ul. Stanisławowska 47, NIP: 8943203525, Regon: 524269558, e-mail. info@directsoft.pl, telefon: +48 71 700 02 33. Nazwa banku: SANTANDER, numer konta bankowego na który należy dokonywał wpłat: 72 1090 2415 0000 0001 5288 9893.

2. Zamówienia są przyjmowane 24 godziny na dobę przez cały czas funkcjonowania sklepu za wyjątkiem okresów w jakich mogą pojawić się na stronach sklepu informacje o planowanych przerwach w jego funkcjonowaniu związanych z aktualizacją oprogramowania sklepu, uzupełnianiem bazy towarowej, modernizacjami czy też przerwy spowodowane awariami sieci teleinformatycznej, które to nie są zależne od directSOFT.

3. Zamówienia będą weryfikowane przez obsługę sklepu internetowego. Każde zamówienie potwierdzane będzie przez obsługę sklepu poprzez kontakt telefoniczny lub mailowy z Klientem celem potwierdzenia zamówionych produktów.

5. Zamówiony towar dostarczany będzie wg. poniższej specyfikacji:
- przesyłka elektroniczna
- internet

6. Koszty dostawy przesyłki pokrywa Kupujący w zależności od wybranej opcji transportu.

7. Ceny w sklepie internetowym directSOFT wyrażone są w złotych polskich (PLN) są cenami netto a prezentowane również ceny brutto zawierają podatek VAT 23%.

8. directSOFT zastrzega sobie możliwość braku dostępności określonego towaru w danej chwili i przy każdym z nich określana jest jawna informacja o czasie realizacji zamówienia na wybrany produkt. Jeżeli czas realizacji zamówienia miałby się wydłużyć powyżej tego który został określony, klient zostanie o tym poinformowany. Jeżeli Zamawiający nie wyrazi zgody na wydłużenie czasu realizacji zamówienia może całkowicie zrezygnować z zamówienia bądź też zrezygnować tylko z pozycji, która wydłuża czas realizacji zamówienia.

9. Do każdej przesyłki dołączony jest dowód zakupu (faktura VAT). W każdym przypadku, złożenia oferty kupna Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie po dokonaniu zakupu potwierdzić złożenie oferty poprzez kliknięcie na odpowiedni link w przesłanej na wskazany przez niego w formularzu zamówienia adres e-mail wiadomości. W przypadku gdy Kupujący jest płatnikiem podatku VAT należy w formularzu zamówienia podać numer NIP, niezbędny do prawidłowego wystawienia faktury VAT.

Dane na które zostanie wystawiony dokument sprzedaży pochodzić będą z informacji zawartych w zamówieniu w części Dane bilingowe. Dane na które zrealizowana będzie wysyłka pochodzić będą z informacji zawartych w części Dane dostawy (jeżeli dotyczy). Każdorazowo przy składaniu zamówienia Kupujący zobowiązany jest sprawdzić poprawność tych danych. W momencie stwierdzenia nieprawidłowości w tych danych albo danych produktowych należy niezwłocznie przesłać informację z poprawnymi danymi na adres info@directsoft.pl. W przypadku zrealizowania zamówienia z nieprawidłowymi danymi z winy Kupującego i ewentualną koniecznością przesłania zamówienia w inne miejsce kosztami przeadresowania obciążony zostanie Kupujący jeżeli wysyłka wykonywana jest za pośrednictwem firm przewozowych patrz Przesyłka kurierska.

10. Płatność za założone zamówienie może odbywać się na kilka sposobów. Do wyboru Klientów są:
- płatność przelewem - tj. wpłata na konto bankowe
- płatność online Przelewy24 - tj. wpłata za pośrednictwem systemów płatności elektronicznych
- przelew z terminem (tylko dla stałych odbiorców) - odpowiedni termin płatności pojawi się na przesłanej fakturze VAT

11. Zamówienia można składać za pośrednictwem sklepu internetowego www.directsoft.pl lub poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres info@directsoft.pl, telefonicznie pod numerem +48 71 700 02 33.
 
12. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym directSOFT jest prawnie wiążącą umową kupna-sprzedaży. Również cena widniejąca przy produkcie oraz pozostałe elementy oferty takie jak zawartość zestawu są wiążące dla stron zgodnie z ich treścią w momencie złożenia zamówienia przez Klienta.

13. W przypadku zaistnienia błędów na stronach sklepu internetowego directSOFT wynikających z nieprawidłowego lub niejednoznacznego wprowadzenia informacji przez sprzedającego lub błędów w trakcie funkcjonowania prosimy o kontakt na adres e-mail info@directsoft.pl.


OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Składając zamówienie, Klient świadomie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia. Dane te nie są przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu. Zasady zachowania tajemnicy danych osobowych określa odrębny dokument dotyczący Polityki Prywatności dostępny na stronie internetowej www.directsoft.pl/webpage/polityka-prywatnosci.html.

2. Jednocześnie Klient składając zamówienie godzi się na otrzymywanie materiałów reklamowych pochodzących z firmy ENVITO SP. Z O.O. Możliwe formy przesłania materiałów reklamowych do klienta to: poczta elektroniczna (na adres e-mail podany w formularzu zamówienia lub adres e-mail wpisany w Newsletter na stronie www.directsoft.pl oraz w formie ulotek reklamowych, katalogów wysłanych na adres podany w zamówieniu bądź też dołączonych to przesyłki z zakupionym towarem.

3. Dane osobowe umieszczone w bazie danych sklepu są przetwarzane wyłącznie dla jego potrzeb, nie są i nie będą też udostępniane innym podmiotom. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883). Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania.

4. Struktura witryny sklepu internetowego directSOFT została zaprojektowana w taki sposób, aby można ją było odwiedzać bez konieczności identyfikacji lub ujawniania danych osobowych a tym samym bez konieczności podawania ich przez odwiedzającego przed czy w trakcie procesu zapoznawania się z ofertą. Podczas odwiedzania witryny nie są też gromadzone żadne dane służące do identyfikacji samego odwiedzającego lub jego komputera.

 

WARUNKI REKLAMACJI

1. Zgłoszenie reklamacji powinno nastąpić niezwłocznie po wykryciu wady produktu bezpośrednio do sprzedawcy drogą mailową na dostępny w sekcji Dane kontaktowe adres e-mail. Jeżeli warunki reklamacji dotyczące określonego produktu przewidują jej zgłoszenie bezpośrednio u producenta Konsument ma prawo i możliwość do wybrania takiej drogi reklamacyjnej.

2. directSOFT zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

3. Reklamacji nie podlegają uszkodzenia oprogramowania komputerowego, systemów stron internetowych, sklepów internetowych, baz danych, aplikacji dedykowanych itp. wynikające z niewłaściwego użytkowania, nie zapewnienia odpowiednich i minimalnych parametrów do prawidłowego działania usług, niewłaściwego zabezpieczenia systemów przed dostępem osób niepowołanych a także aplikacji i wirusów komputerowych.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Właścicielem sklepu jest firma ENVITO SP. Z O.O. z siedzibą we Wrocławiu 54-611, ul. Stanisławowska 47, NIP: 8943203525, Regon: 524269558.

2. Adres prowadzenia działalności jest jednocześnie adresem korespondencyjnym Sprzedawcy. Niniejszy Regulamin jest częścią treści Umowy Kupna-Sprzedaży zawieranej przez directSOFT oraz zamawiającego Klienta. Treść regulaminu jest dla stron obowiązująca zgodnie z brzmieniem w momencie złożenia przez Klienta zamówienia.

3. Wszystkie dane umieszczone w sklepie internetowym www.directsoft.pl w postaci zdjęć produktów, opisów, schematów, wykresów jak również projekt grafiki sklepu internetowego objęte są prawami autorskimi, które posiada firma ENVITO oraz firmy dostarczające produkty do oferty sklepu internetowego sprzedawcy. Obowiązuje zakaz kopiowania i posługiwania się w/w elementami bez wcześniejszego poinformowania firmy ENVITO i uzyskania w odpowiedzi zgody na używanie ich. W przypadku naruszenia praw łamiący zastrzeżenia zostanie poinformowany o konieczności zaniechania używania tych elementów. W przypadku braku reakcji ze skutkiem pozytywnym na rzecz firmy ENVITO będą miały skutek przepisy prawa jak również przekazanie sprawy właściwemu organowi sądowemu.

4. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem Umów Kupna-Sprzedaży między firmą ENVITO a Konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Sprzedawcy.